Tüzük

ELALDI KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA TÜZUGU-1tüzük-2TÜZÜK 3
========================================================

-ANA TÜZÜK-
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ HÜKÜMLERİ

DERNEĞİN ADI
MADDE.1- ELALDI KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
MERKEZİ
MADDE. 2- Derneğin merkezi İstanbul olup şubesi yoktur. Ancak , genel kurulun uygun gördüğü yerlerde şube ve temsilcilik açar.
AMAÇ VE HİZMET KONULARI:
MADDE. 3- Dernek Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı,laik düzen ve Cumhuriyetin yaşatılmasını kendine ilke edinmiş çağdaş yenilikçi. Elaldı köylülerinin kültürel,ekonomik ve sosyal yapılarını bilimsel yönde incelemek aydınlatıcı çalışmalar yapmak.
3.1- Derneğin amacı; ELALDI köyünün doğal güzelliklerini,sahip olduğu tarihi,sosyal,kültürel, turistik,sportif,zirai ve tüm varlıklarını geliştirmek,yurt içinde ve dışında tanıtılması için her türlü faaliyette bulunmak,yayla turizmine yönelik tesisler inşa ederek veya edilmesine yardımcı olarak turizmin gelişmesine katkıda bulunmak .
3.2- ELALDI köyünün yol,su,okul,ibadet yeri,gibi yapımına,imarına ve onarımına katkıda bulunmak amacıyla gerekli gördüğümüz zamanlarda ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşları haberdar edilerek bakım,onarım ve koruma işlerinde yardımcı olur.
3.3- Bakım,onarım ve yeniden imar işleri için geliri uygun,derneğimize yardım edebilecek kişilerden gerekli yardımları sağlanmasında öncülük eder.
3.4- Köyü ve çevresini güzelleştirmek amacıyla bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda işbirliği yapar, kurum ve kuruluşların bu alanda ürettiği projelere destek verir, dernekçe üretilen projelere katkı talebinde bulunur.
3.5- İlçe köyün hakkında çıkan yazılı ve görsel basını takip eder, daha önce yayınlanmış eserleri bir araya getirerek bir kütüphane oluşturulmasını sağlar,folklorik değerlerini inceler bu alanda yetkin kişilerden de yardım alarak kitap ,dergi ve broşür yayınlar.
3.6- Üyeler arasında işbirliği yaparak bilgi akışını sağlamak, dayanışma ortamı içinde ortak sorunları çözmek.
3.7- Dernek üyeleri arasında muhtaç duruma düşenlere maddi ve manevi katkılarda bulunmak.
3 .8-Ülkemizin turizm kültüründe önemli bir yeri olan yöre, el sanatları ve yaşatılması gereken gelenek ve göreneklerimizi araştırır,yöreye özgü giyim ve kuşamın tescilini yaptırmak için girişimlerde bulunur ve özelliğini ülke tanıtımı ve turizm in geliştirilmesinde kullanır.
3.9- Aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren derneklerde veya vakıf,sendika vb. adlarla geçici olarak platform oluşturur,oluşturulan platformlarda yer alır.
3.10- Irk,sınıf,din ve mezhep ayrılığı göstermeden hiç bir siyasi parti ve sendikalara bağlı olmadan bireylerin dışlanmaya maruz kalmalarını önlemek adını toplumun tüm bölümlerinde ve her seviyedeki sosyal içeriği olan gelişimi sağlar.
ÇALIŞMA BİÇİMİ
MADDE. 4- Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için,
4.1- Yeni Üyelerin alınmasına ve Onursal üye kazanılmasına çaba harcar.
4.2- Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları,komiteler yada uzman kişiler aracılığı ile araştırma,inceleme ve etütler yapar,öneri ve dilekleri saptar.
4.3- Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar iktisadi işletmeler kurar,kendi amacına uygun çalışmalarda bulunan gerçek ve tüzel kişiliklerle iş birliği yapar, aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren derneklerle federasyon ve konfederasyon çatısı altında üst kuruluşlara katılır.
4.4- Amaca hizmet edenler arasında sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak ,onların istirahat ini temin ve boş zamanlarını değerlendirmek,bezik,briç, konken, okey, bilardo gibi zeka geliştirici oyunları oynamaları için gerekli ortamı oluşturmak amacıyla( 5253) sayılı Dernekler Kanunun (26. Maddesi) ve bu konuda düzenlenen yönetmelik uyarınca gerekli izinleri alarak LOKAL faaliyet gösterir.
4.5- Konutu ile amaç ve hizmet konuları için taşınmaz mallar satın alır,taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir,işletebilir ve her türlü inşaat yaptırabilir.
4.6- Meslek ve sanata ilişkin,toplantı,temsil festival ve gösterilere katılarak üyelerinin bilgi,görgü,ve deneyimlerinin artmasını sağlayacak geziler düzenler,yemekli toplantılar yapar,kültür artırıcı etkinliklerde bulunur.
4.7- Yardıma muhtaç öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burs verir,eğitim,giyim sağlık ihtiyaçlarını karşılar.
4.8- Yardım toplama kanunu ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir, koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edilebilir.
4.9- Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.
MADDE.5-Derneğin amblemi: Amblemi Yönetim kurulunca belirlenir.Karar defterinde belirtildiği gibi.Derneğin logosu daire şeklinde dıştan etrafı siyah çember ve içindeki yazılar beyaz.Ortada tokalaşma resmi var.Tokalaşmanın üstünde beyaz renkli kısaltılmış ELDER yazısı mavi gölgeli yazılı.(Kısaltılmış ELDER:Elaldı köyü Derneği.)Tokalaşmanın altında SU mavisi dalgalı görünüm içinde ELALDI KÖYÜ yazısı gözüküyor
Derneğin Kurucuları
MADDE. 6- Derneğin kurucusu (dokuz 9) kişi olup ,Adı Soyadı,Uyruğu,Mesleği,İkametgahı ve Açık Kimlikleri Aşağıdadır
1-Gürsel YILMAZ TC İşçi İnönü Mah.İnönü.Cad. No.15 Sarıgazi-
ÜMRANİYE/İSTANBUL
2-Abdurrahman KILIÇ TC İnş.teknikeri fatih mah.imamı azam cad. vaniköy sk.no:3/8
PENDİK/İSTANBUL
3-İsa BALSEVEN TC Esnaf 2.Turgut.Reis.Çıkmazı.Özlem Ap.No.11/2
MALTEPE/İSTANBUL
4-Hamza AKÇAY TC İşçi Çakmak.Mah.23.Nisan.Cad. No.72
ÜMRANİYE/İSTANBUL
5-Gülnur AKPINAR TC Muhasebeci Kozyatağı. Mah.Sarıkaya Sok.Huzur. Ap.
No.10/7 KADIKÖY/İSTANBUL
6-Zeynel YEŞİLYURT TC İşçi Meclis Mah.Lale Sok.No.3 Sarıgazi
ÜMRANİYE/İSTANBUL
7-İsmail YEŞİLYURT TC İşçi Çakmak Mah.Ortanca Sok.No.19
ÜMRANİYE/İSTANBUL
8-Lütfü YILDIZ TC İşçi Gazi Mah.Okul Cad.No.72/2
Gaziosmanpaşa/İSTANBUL
9-Ali GELMEZ TC İşçi Gazi Mah.1446.Sok.No.38
G.Osman Paşa/İSTANBUL

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK HÜKÜMLERİ
ÜYELİK KOŞULLARI
MADDE.7- Derneğe üye olma koşulları aşağıda gösterilmiştir.
7.1-Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler dernek kurucu üyesi olurlar. Tüzel kişilik adına derneğe üye olmak için tüzel kişiliğin adına temsilciler yönetim kurulu başkanlığı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde,tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
Ancak;
7.2- Diğer kanunların derneklere üye olmayacakları belirttiği kişiler ve ilk ve ortaöğretim öğrencileri.
7.3- Devletin hükmü şahsiyetine suç işleyenler bu suçların işlenmesine açıkça kışkırtarak hüküm giyenler.
7.4- Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan
başka, o yabancının Türkiye de ikamet etme hakkına sahip olması gerekir.
7.5- Derneklere üye olmaları yasaklananlar,dernek ödentileri ödememe nedeni dışında diğer nedenler dernek üyeliğinde sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile dernek kanunun( 3. maddesinin, 2. fıkrasında) belirtilen koşullarda olanlar, Türk Ceza Kanununun konu ile ilgili kısıklılık getiren maddelerinde yazılı suçlardan biri ile mahkum olanlar derneğe üye olamazlar.
ÜYELİK TÜRLERİ
MADDE. 8- Derneğin üyelik türleri aşağıda çıkarılmıştır.
8.1- ASİL ÜYE: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üslenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, yükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir. Üye zorunlu ödentilere eşit olarak katılır, dernekten çıksa veya çıkarılsa, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
8.2- FAHRİ ÜYE:Derneğe ,amaç ve hizmet konularına ,sevgi ve saygıları bulunanlar arasında en az iki(2) üyenin önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile seçilen fahri nitelikli üyeliktir. Fahri üyeler ,organlara seçilme seçme haklarına sahip olmayıp dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü değildirler.
ÜYELİK İŞLEMLERİ
MADDE. 9- Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.
9.1- Dernek üyesi olmak isteyen adaylar ,dernek amacı ve hizmet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten ‘’ Üyelik Bildirimini ’’ doldurup dernek başkanlığına sunarlar.
9.2- Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az bir üyenin önerisi şarttır.
9.3- Dernek yönetim kurulu, üyeleri kuracağı bir komite ile aracılığıyla aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere otuz (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.
9.4- Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödentisi ile yıllık ödentinin gereken kısmı alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça dernek üyeliği kazanılmaz.
9.5- Dernek yönetim kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.
ÜYELİKTEN AYRILMA
MADDE.10- Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği sona erer. Her üye dilediği anda dernek başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
MADDE. 11- Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.
11.1- Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçmak kaçınmak, böylelikle derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek.
11.2- Derneklere üye olma hakkını yitirme ve dernek ana tüzüğü hükümleri ile Genel kurul kararlarına aykırı davranmak.
11.3- İki yıl üst üste ödentilerini ödemeyen veya üst üste iki olağan Genel Kurul toplantılarına özürsüz olarak katılmayan üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer.
11.4- Üyeliğin sona ermesi: Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
MADDE.12- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ
Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir disiplin komitesi aracılığıyla üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve tam sayısının (2/3) çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir. Üye tüzel kişilik ise, tüzel kişilik adına başkan veya temsilcisi muhatap alınır.
Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere on beş (15) gün içinde Dernek Yönetim Kuruluna itiraz eder, yönetim kurulu bu itirazı kabul etmeyebileceği gibi
gerektiğinde toplanması halinde genel kurula götürür, Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın genel kurula götürülmesi halinde üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.
Üyenin süresinde itiraz etmemesi yada itirazın yönetim kurulunda veya Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.
Ayrılan yada çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.
MADDE.13-Zorunlu Olmayan Organlar;Yönetim kurulu kararı ile görev sorumluluğu paylaşan yan kuruluşlar ve görev oluşturabilirler,bunların ad ve niteliği görev sorumluluğu yönetim kurulu kararınca genel kurulda geçirilen yönetmenlikle belirlenir.
MADDE.14-Dernek görevlileri ve ücretleri;Üye sayısının yüz (100) kişiden çok olması şartıyla dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından alınmış kararla yönetim kuruluna bırakılmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÖNETİM HÜKÜMLERİ

ORGANLAR
MADDE.15- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
15.1- Genel Kurulu
15.2- Yönetim Kurulu
15.3- Denetim Kurulu
Dernek başka organlarda kurabilir, ancak bu organlara genel kurul , yönetim ve denetim kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
GENEL KURUL TOPLANTILARI
MADDE.16-Derneğin en yüksek organıdır.Dernek üyelerinin aidat borcunu ödemek suretiyle genel kurula katılma hakkını kazananların dernek faaliyetlerini program bütçesine ilişkin konuları kararlaştırma üzere bir araya gelmesi toplanmasıdır. Dernek Genel Kurulu üç(3) yılda bir olağan olarak MAYIS ayında toplanır ve üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunca uygun görülecek bir yerde çalışmalarına başlar.
Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim
Kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetim kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakim duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç (3) kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.
Olağan üstü toplantıda yalnız gündemdeki maddeler görüşülüp maddeler karara bağlanır.Genel kurul dernek şubelerinin olmaması halinde üyeleri ile toplanır.Eğer derneğin şubeleri olması durumunda her yedi(7) üyeyi temsilen bir(1)delege seçilir.Bu delegeler şubeleri genel kurulda temsil eder.
GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ
MADDE.17- Dernek genel kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.
17.1- Dernek Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler genel kurula toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
17.2-Yönetim Kurulu, Genel kurula katılacak üyeler, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi dernek merkezindeki panoya duyuru asılır, ayrıca çeşitli iletişim araçları ile üyeler toplantıya çağrılırlar.
İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az olamaz.
17.3- İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel kurul çalışmalarına başlar.Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki (2) katından aşağı olamaz.
17.4- Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı tarihi üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.
GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ
MADDE. 18- Genel Kurul Toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.
18.1- Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri” Çizelgedeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
18.2- Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek başkanı yada Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir.
18.3- Genel kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelere en az (1/10) ‘u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.
18.4- Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.
18.5- Genel kurulda karar yeter sayısı, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak ana tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
MADDE.19- Olağan üstü genel kurul, olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir (1) ay içinde toplantıya çağrılır.
19.1- Dernek üye sayısının (1/5)’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,
19.2- Yönetim kurulunun, gerek gördüğü konularda üye tam sayısının yarıda bir fazla oy çoğunluğu ile alacağı karar,
19.3- Denetleme kurulunun dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı.
19.4- Yönetim kurulunun, isteğe rağmen genel kurulu toplantıya çağırmaması halinde üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi, üç(3) üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirmesi halinde,
19.5- Derneğin feshi konusunu görüşmek üzere,
19.6- Dernek tüzüğünde değişiklikler yapmak üzere,
19.7- Olağanüstü genel kurul toplantısı, olağan genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.
GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE.20- Aşağıdaki hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
20.1- Dernek organlarının seçilmesi.
20.2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
20.3- Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
20.4- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda, yönetim kuruluna yetki verilmesi.
20.5- Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması, uygun görülen yerlerde şube açılması, geçici olarak oluşturulan platformlarda yer alması ve bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
20.6- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
20.7- Derneğin feshedilmesi.
20.8- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
YÖNETİM KURULU
MADDE. 21-Yönetim kurulu yedi(7) asil ve yedi(7) yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur .Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
21.1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinde bir veya birkaçına yetki vermek.
21.2- Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.
21.3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yaparak ve gelecek döneme ait
bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
21.4- Türk vatandaşı olmayanları dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on (10) gün içinde
mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
21.5- İcap eden hallerde genel kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak.
21.6- Dernek yararına piyango,balo,gezi tertip etmek ve çeşitli eğlenceler düzenlemek.
21.7- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.
YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ
MADDE.22- Yönetim kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda düzenlenmiştir
22.1- Yönetim kurulu seçimini izleyen altı (6) gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir dernek başkanı, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili yönetmenler seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.
22.2- Yönetim kurulu en az (bir buçuk ayda) ( 45.günde) bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.
22.3- Yönetim kurulunun toplantı yeten sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.
22.4- Yönetim kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı günde doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE.23- Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve
dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.
23.1- Türk yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken karaları almak; genel kurul karalarını uygulamak.
23.2- Derneği, dernek başkanı aracılığı ile temsil etmek yada gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek, bu yetki yönetim kurulunca, üyelerde birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.
23.3- Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve genel kurulca onaylandıkta sonra uygulamak.
23.4- Geçen çalışama dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,
23.5- Dernek başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan bu ana tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezalar vermek.
23.6- Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak; üyelere duyurmak.
23.7- Danışma kurulu üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek.
23.8- Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları yada komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken karaları almak.
23.9- Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek.
23.10- Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına yada kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek.
23.11- Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmenliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak.
23.12- Genel kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek, genel kurulca kendisine verilen gayri menkul alma, satma,şube ve temsilcilik açma, federasyona katılma, geçici olarak oluşturulan platformlarda yer alma yetkilerini kullanmak ve uygulamaya koymaktır.
23.13- Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulunda görevi ve bilanço gereği dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek
24.14- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz (30) gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları,anne baba adları,doğum yeri ve tarihleri,nüfusa kayıtlı olduğu yer(il ilçe köy),tabiiyeti,cinsiyeti,meslekleri,öğrenim durumu,seçildiği görev ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirir
23.15- Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

GÖREV BÖLÜMÜ
MADDE.24- Yönetim kurulu kendi arasında bir başkan seçer,yönetim kurulu başkanı,başkan yardımcısını,sekreterini ve saymanını seçilenler arasında belirtir.Başkan yardımcılığı ve sekreterini aynı yönetim kurulu üyesinde birleşir.
MADDE.25- GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
25.1- Yönetim kuruluna başkanlık eder.
25.2- Dernek adına diğer yönetim kurulu üyelerinin onayını alarak açıklamada bulunmak acil durumlarda yönetim kurulunun onayını almadan daha sonra yönetim kurulunun onayına sunma.
25.3- Dernek yazışmalarına ve işlemlerine birinci derecede imza etmek
25.4- Olağan üstü hallerde yönetim kurulunun onayını almadan daha sonra yönetim kurulunun onayına sunmak üzere harcamada bulunur.
25.5- Derneğin kamu tüzel kişiler ve özel kişiler yanında mali ve adli yönden temsil etmek
25.6- Ana tüzük hükümlerinin uygulanmasını sağlamak.
25.7- Diğer yönetim kurulu üyelerinde yürütmekte olduğu işleri yakından izlemek ve gerektiğinde bunları incelemek ve bilgi almaktır.
MADDE.26-GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ
26.1-Genel sekreter genel başkandan sonra derneği ikici derecede temsile yetkilidir
26.2- Derneğin her türlü yazışmasını idare etmek,dernek amaçlarıyla ilgili yayın ve istatistikleri derlemek ve esas olacak bilgileri toplar ve çalışmaları düzenler.
26.3- Derneğin her türlü yazışmalarında ikinci imza yetkisine sahiptir.
26.4- Yönetim kurulunun defterini hazırlar,düzenler,yazar ve korur.
26.5- Yönetim kurulu gündemini hazırlar.
26.6- Genel sekreter adına basın ve kamu oyuna açıklamaya yetkili,acil olmayan hallerde diğer yönetim kurul üyelerinin onayını alarak yapar.
26.7- Derneğin basın- yayın işlerini yapar,eğitim programlarını hazırlar ve uygulamasını sağlar.
MADDE.27- BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ
Genel başkan yardımcısı derneği çalışmaların yürütümünde genel başkanın görevlerine yardımcı olur,başkanın bir kısım görevlerini yükümlenir,başkan olmadığı zaman başkanın görevlerini hükümlerini,. İmza yetkisini kullanır.
MADDE.28- SAYMANIN GÖREV VE YETKİLERİ
28.1- Derneğin muhasebe işlerini yürütür,mali dengeyi düzenler,kesin hesap bilançosu yapar,üyelik ödentilerini ve mali işler idare etmekle görevli ve yetkilidir.
28.2- Kendi görev ve yetkilerinin içindeki yazışma ve işlemleri imzalar.
28.3- Dernek mali defterlerinin düzenli tutması,tanzim ve imza işlemlerinin yürütülmesi,mali yazışmaları idare etmek,muhasebe işlemlerinin düzenli çalışmasını sağlamak.
28.4- derneğin paralarını saklar derneğin paralarının çekilmesinde ikinci imza olarak yetkilidir.
28.5- Dernek üye aidatlarını düzenli olarak tahsil eder.
28.6- Dernek yönetim kurulunun yapacağı harcamalara ödemekle görevli ve yetkilidir.
DENETİM KURUL
MADDE.29) Derneğin denetiminden denetim kurulu sorumlu bulunmaktadır. Denetim kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.
29.1- Denetim kurulu genel kurulca üç (3) yıl için seçilmiş üç(3) asıl üç(3) yedek üyeden oluşur.
29.2- Denetim kurulu seçimi izleyen altı (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan seçer.
29.3- Denetim kurulu bir (1) yılı geçmeyen aralıklar la toplanır ve toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.
29.4- Denetleme Kurulu ; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğin , defter, hesap ve kayıtlarında mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğümde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetin kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine , her türlü bilgi , belge ve kayıtların , dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi , yönetim yerleri müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

ORTAK HÜKÜMLER
MADDE.30- yönetim ve denetim kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.
Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.
ÇALIŞMA GRUPLARI YADA YÖNETİM VE HİZMET KOMİTELERİ
MADDE. 31- Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak en az üç (3) kişiden oluşan çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri kurabilir. Çalışma grupları ya da geçici komiteler dernek başkanı, sürekli komiteler yönetim kararı ile seçilirler.
Çalışma gurupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri, yönetim, denetleme ve danışma kurullarının karar almalarına ya da yürütme birimine yardımcı olacak etüde, araştırma ve incelemeleri yapma önerilerinde bulunmak ve gerektiğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidir.
YÜRÜTME BİRİMİ VE GÖREVLERİ
MADDE. 32- Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde yürütme birimi görevlileri atanabilir. Yürütme birimi görevlilerinin görevleri, görev ve yetkileri ile hak ve sorumlulukları ‘’Personel Özlük Hakları Yönetmeliğin ‘’ de gösterilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ BÖLÜMLER

MADDE.33- TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER
Dernek aşağıdaki noterden tasdikli defterleri bulundurur.
33.1- Üye kayıt defterleri;Derneğe gireceklerin kimlik bilgileri,derneğe giriş tarihleri, adresleri,tabiiyeti,sanatı ve mesleği,üyelikten çıkış tarihi nedeni,aylık veya yıllık aidat taahhütleri bu deftere yazılır.
33.2- Karar Defteri;Yönetim kurulunun kararları tarih ve sayısı sırasıyla bu deftere yazılır.
33.3- Demirbaş Eşya Defteri;Derneğin demirbaşına kayıtlı olan eşyaları adet miktarı ve sıra numaralarına göre bu deftere yazılır.
33.4- Gelen giden evrak defteri; Gelen ve giden evraklar tarih sırasıyla bu deftere kayıt olunur gelen evrakların asılları giden evrakların suretleri dosyada kalır.
33.5- Gelir Gider defteri; Dernek namına alınan paraların alındıkları,harcanan paralarında verildikleri yerlerin açık ve düzenli olarak bu deftere yazılır.
33.6- Bütçe kesin ve bilanço defteri; Yapılacak çalışmaların bir (1) yılın gelir ve giderleri, tahminleri geçen yılın bütçesini kesin gelir ve giderleri, mali yıl sonunda derneğin alacakları, borçluları ve varlığı usulüne göre bu deftere yazılır. Dernek gelirleri dip koçanları, sıra numaraları, makbuzlarla alınır. Gider belgesi ile yapılır. Bu belgelerin resmi olanları kullanılır. Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Gidenler sarf belgesi ile yapılır. Bu belgelerin resmi olanları kullanılır. Bu özel belgeleri sağlandığında bunlarla değiştirilir. Alındı belgesine bağışta bulunan açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve ödenti toplayacak kişilerin dernek yönetim kurulu bir kararla belirlenir ve karar tescil ettirilir.

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE
MADDE.34- Derneğin çalışma dönemi aynı yıl içerisinde 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.
Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konularda gösterilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE.35- Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

35.1- Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödenti olup,yönetim kuruluna bırakılmıştır
35.2- Yıllık Ödenti: Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı
süresince ödenmesi zorunlu ödenti olup,yönetim kurulu her yıl OCAK ayında almış olduğu kararla belirlenir.
35.3- Bu tüzüğün (4.4) ile( 4.5) maddesi gereği iktisadi işletmeden elde edeceği gelirler
35.4- Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival ve gösteri ile benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.
35.5- Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar.
35.6- Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler.
35.7- Diğer gelirler; Dernek, siyasi partilerden, işçi ya da işveren sendikalarından ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından herhangi bir yardım kabul edemeyeceği gibi İçişleri Bakanlığına gerekli bildirimde bulunmadan dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden yardım alamaz.

GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ ;
MADDE 36- Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır.
36.1- Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasın da, yıllık ödentinin tamamı yıl içinde alınır.
36.2- Dernek gelirleri alındı belgeleri ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplaması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplamasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile belirtilir ve bunlar yetki belgesi düzenlenir. Alındı belgesine, ödenti bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.
36.3- Giderlere ilişkin harcamalarda fatura yada makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir.
36.4- Dernek faaliyetleri ile gelir gider işlemlerinin sonuçları hususunda yönetmelik de belirtilen şekle uygun olarak düzenlenecek beyannameyi yıl sonu itibarı ile mahallin en büyük mülki amirliğine verir.

DEFTERLER;
MADDE.37- Dernek ; 5253 sayılı dernekler kanununun 11. Maddesi ve bu maddeye dayanarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre defter tutar. Dernek tarafından tutulacak defterler noterden veya dernekler birimince onaylanması şarttır.
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ;
MADDE.38- Dernek, Genel kurulun yönetim kuruluna verdiği yetkiler doğrultusunca borçlanır; bu borçlanma bir hesap dönemini kapsar ve gelirinin (o/o 50) sini geçemez.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ;
MADDE.39- Derneğin iç denetimi genel kurul , yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından yapılacağı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılır. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ;
MADDE.40- Dernek ana tüzüğü, Genel kurula katılan üye sayısının yarıdan bir fazlasının oy çoğunluğu ile değiştirilebilir. Değişiklik önerileri en az on beş (15) gün önceden genel kurul üyelerine gönderilmedikçe genel kurul da ana tüzük değişikliği görüşülemez.
DERNEĞİN DAĞITILMASI;
MADDE.41- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler yirmi bir (21) Maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun feshi konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin dağıtılması, yönetim kurulu tarafından otuz (30)gün içinde dernekler birimine bildirilir. Dağıtılma, dağıtma kurulu olarak yönetim kurulu tarafından yapılır. Feshi olması halinde derneğe ait taşınır ve taşınmaz bütün mallar ile demirbaşlar, genel kurulca aksine bir karar alınmamış ise kendiliğinden en yakın köy derneğine verilir.
MADDE.42- YASAK VE İZİNE BAĞLI FAALİYETLER
42.1- Dernek yöneticileri derneği temsilen tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar.Dernek mensuplarına bu yolda harekete teşvik etmezler.Dernek üye ve yöneticileri (5253 sayılı kanun 29,30,31 maddesinde) dernekler için yasaklanan amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteremezler.
42.2- Dernek tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon üyeleri için lokal açmaları ve lokallerinde alkollü içki kullanılması ile bu tesislerin işletilmesi mülki idari amirinden izin alınarak uygulanır. Bu tesislerin açılması işletilmesi ve kapatılmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.

ŞUBELERİN KURULUŞU
MADDE.43- Dernek kuruluş amacının yönelik olarak ELALDI Köyünde ve TÜRKİYENİN il ve ilçelerinde şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç (3) kişi tarafından
şubenin açılacağı yerine büyük mülkü amirliğine yazılı müracaat yapılır.Bu yazıda kurucuların adı soyadı baba adı doğum yeri ve tarihi,mesleği veya sanatı ikametgahı ve tabiatı ile yetki belgeleri eklenir.Şube kurucuları şubenin açılacağı yerde en az altı (6) aydan beri oturması zorunludur.
MADDE.44- ŞUBENİN ORGANLARI
Her şubede;
1- Genel Kurul
2- Yönetim Kurulu
3- Denetim Kurulu zorunludur.
MADDE.45- ŞUBE GENEL KURULU
Şubenin en yüksek organıdır. Şube üyeleri aidat borcunu ödemek suretiyle genel kurulu katılma hakkı kazananların şube faaliyetlerini, program bütçesine ilişkin konuları kararlaştırmak üzere bir araya gelmesi toplanmasıdır. Genel kurul üç (3) yılda bir Mart ayında olağan yönetim kurulu veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya şube üyelerinin (1/5) beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantılarının en geç üç (3) yılda bir yapılması zorunludur. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.
MADDE.46- ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
46.1- Şube organlarının seçimi.
46.2- Şube yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi.
46.3- Şube yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
46.4- Şube yönetim kurulu ve denetim kurullarının ibrası.
46.5- Şube için gerekli malların satın alınması.
46.6- Mevzuata ve dernek tüzüğünde belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
MADDE.47- ŞUBE YÖNETİM KURULU
Şube yönetim kurulu yedi (7) asil yedi (7) yedek üyeden az olmak üzere genel kurulca gizli oyla, açık tasnifle seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağırılmaları zorunludur.
MADDE.48 ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ;
48.1- 5253 sayılı dernekler kanununun tüzük hükümlerine göre genel kurul tarafından alınan kanunlarla kabul edilen bütçe ve programlara göre faaliyette bulunmak
48.2- Şube temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
48.3- Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin isimleri yapmak.
48.4- Şubenin gelecek döneme ait bütçesini hazırlayarak,genel kurula sunmak.
48.5- Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini. kullanmak
MADDE.49- ŞUBE DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
Denetleme kurulu üç (3)asil üç (3)yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca gizli oyla, seçilir.Belli olmayan zamanlarda yönetim kurulunun,isimlerini,defterlerini,hesaplarını ve faaliyetlerini denetler .Yönetim kurulunca acil durumları,eleştirileri bir rapor halinde bildirir.Gerekirse olağan üstü
Genel kurul toplantısı isteminde bulunur.Normal bir devre geçirmişse genel kurula yıllık denetleme sonuçlarını bir rapor halinde sunar.
MADDE.50- ŞUBELERİN DERNEK GENEL KURULUNDA TEMSİLİ;
Şubelerin dernek genel kurulunda temsil edilmesi için her yedi (7) şube üyesine bir (1) delege olmak üzere şube genel kurulunca gizli oy açık tasnifle seçilir.Seçilen delegeler şubelerini genel kurulda temsil ederler.
MADDE.51- ŞUBELERİN TABİ OLACAĞI HALLER;
Derneğin şube hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.(5253) sayılı dernekler kanunu Ancak;
51.1- Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir
51.2- Şube genel kurulu olağan toplantısını Merkez Genel Kurulu Toplantısından en az iki (2)ay önce yapıp bitirmek zorundadır..
TEMSİLCİLİK
MADDE.52- Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı genel olarak genel kurulun onayı ve yönetim kurulunun ataması ile oluşturulur,tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmaz.Temsilciliğin atama şekli,çalışma şart ve şekilleri,gelir ve gider usul ve şartları yönetim kurulunca çıkartılan yönetmenlikte belirlenir.

YÖNETMELİKLER
MADDE.53- Dernek ana tüzüğü hükümleri, yönetim kurulunun hazırlayacağı ve aşağıda gösterilen yönetmelik hükümlerine göre uygulanır.
53.1- İktisadi işletme yönetmeliği
53.2- Personel özlük hakları yönetmeliği
53.3-Şubelik ve temsilcilik yönetmeliği
Yönetim kurulu yukarıda belirtilen yönetmelikler dışında gereken yönetmelikleri de hazırlamakla görevlidir.
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
MADDE.54- Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu Hükümleri uygulanır.
YÜRÜRLÜLÜK
MADDE.55- Bu ana tüzük değişikliği mülki amirliğine başvurulması ile birlikte yasaya uygunluğu 27 / 02 / 2005 tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer.

=====================================================================================================
anasayfa